Cel działania Fundacji


Wspieranie i udzielanie pomocy wybitnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży, jak również dzieciom i młodzieży

znajdującym się w trudnych warunkach materialnych;

Wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej na terenie dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy;

Upowszechnianie i wspieranie rozwoju kultury fizycznej, aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej dzieci i
młodzieży z dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy;

Podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji historycznej i podtrzymywania pamięci historycznej.