Cele statutowe FundacjiFundacja imienia Księdza Juliana Chrościckiego realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie: wspierania inicjatyw społecznych poprzez edukację, organizacji działalności kulturalnej i rekreacyjnej, wspierania osób uzdolnionych i aktywnych społecznie, organizowana, finansowania i prowadzenia funduszu edukacyjno-stypendialnego przeznaczonego na wsparcie działalności edukacyjnej, naukowej i sportowej oraz wspierania edukacji prowadzonej na różnych poziomach kształcenia.

 

Nad bieżącymi pracami Fundacji i realizacją celów statutowych czuwa Zarząd, który składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Obecnie funkcję prezesa Zarządu pełni Pan Tomasz Walerzak.


Prace Zarządu są koordynowane przez Radę Fundacji, która działa w składzie siedmioosobowym. Członkowie Rady są przedstawicielami placówek edukacyjnych, parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Teresy i Męczenników Rzymskich oraz organów samorządowych dzielnicy. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach zwoływanych co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.