Program Stypendialny Fundacji im. ks. Juliana Chrościckiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych i aktywnych społecznie.Stypendium stanowi wsparcie o charakterze motywacyjnym i jest pomocą dla uczniów szczególnie uzdolnionych, osiągających sukcesy na różnych szczeblach rywalizacji. Stypendium skierowane jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 oraz Zespołu Szkół nr 17 (od kl. IV do klasy VIII). Stypendium, w formie świadczenia pieniężnego przyznaje Komisja, w której skład wchodzą członkowie Rady i Zarządu Fundacji. Program przyznawania stypendium odbywa się cyklicznie. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. W okresie roku szkolnego uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć. Laureaci otrzymują świadczenie w terminie do 15 lipca danego roku kalendarzowego.

W roku szkolnym 2020/2021 przyznanych zostało 10 stypendiów dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 66 im. księdza Juliana Chrościckiego, 7 stypendiów dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 359 oraz 3 stypendia dla uczniów z  LXXIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca "Victoria". Łącznie Fundacja im. księdza Juliana Chrościckiego ufundowała stypendia dla 20 uczniów uczęszczających do szkół na terenie Nowych Włoch.